شبکه چشم انداز

اخبار فرصت های سرمایه گذاری

برنامه داریم که بجای فارغ التحصیل از دانشگاهها شرکت های نوپا خارج شوند.

دکتر مرتضی براری – برنامه داریم که بجای فارغ التحصیل