مصاحبه روزنامه همشهری با دبیر کارگروه آموزش و پژوهش بعنوان کارآفرین محله