من هنوز وجدان دارم

من هنوز وجدان دارم فرق نمیکند که اهل کدام کشور و یا کدام محله و از کدام فرهنگ و زبان هستم . اصلا فرقی نداره من درس خوانده ام یا نه! دکتر هستم یا مهندس ! کارمند ساده و کاسب و ….
مهم این است………

از حرف تا عمل…………………

با تماشای فیلم زیر حداقل به خودمان ثابت کنیم درجه وجدان مان چقدر است . لازم نیست به کسی هم بگوییم. پاسخ این ارزیابی فقط بین ما و وجدان و خداست.