گروه سرمایه گذاری

شبکه چشم انداز

شبکه چشم انداز با ایجاد پتانسیل بی همتا از توانمندی خبرگان در حال حاضر با توسعه شتابدار در استان البرز همراه شده است و مهمترین هدفگذاری ما ایجاد گروه هایی از خبرگان و متخصصین برای حضور در اولین منطقه ویژه اقتصادی در چهل کیلومتری تهران است.
ما شما را به سرمایه گذاری و آشنایی با فرصت های ممتاز و متمایز در

“”منطقه ویژه اقتصادی پیام“”

دعوت می نماییم.