برنامه داریم که بجای فارغ التحصیل از دانشگاهها شرکت های نوپا خارج شوند.

دکتر مرتضی براری – برنامه داریم که بجای فارغ التحصیل

مراحل شروع یک استارت‌آپ

مراحل شروع یک استارت‌آپ اولین قدم برای شروع یک استارت‌آپ

۵۰،نکته حیاتی در مورد ساخت تیم استارت آپی

پنجاه نکته حیاتی در مورد ساخت تیم، استخدام و پیدا کردن بنیان گذار به نقل از سام آلتمن

ایده‌های ناب در استارت آپ ها

ایده‌های ناب در استارت آپ ها ایده‌های قابل سرمایه‌گذاری چندی

پنجاه نکته حیاتی در مورد ساخت تیم استارت آپی-بخش اول

پنجاه نکته حیاتی در مورد ساخت تیم استارت آپی-بخش اول

پنج مزیت مهم در شبکه سازی در استارت آپ ها (Networking)

پنج مزیت مهم در شبکه سازی شبکه سازی در استارت آپ