برگزاری دوره تخصصی توسعه مشتری در شهرداری تهران

برگزاری دوره تخصصی توسعه مشتری در شهرداری تهران در دیماه 1395 کارگاه آموزشی جهت آشنایی مدیران امور بانوان