کارگاه آموزشی توسعه مشتری برای مدیران مناطق 22 گانه شهرداری تهران

کارگاه آموزشی توسعه مشتری برای مدیران مناطق 22 گانه شهرداری تهران

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل1-بخش1

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل اول-بخش1 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل1-بخش2

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل اول-بخش2 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل2-بخش1

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل دوم-بخش1 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل2-بخش2

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل دوم-بخش2 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت