جلسه و دیدار میهمانان از اروپا در مرکز هوشند سازی شهرداری در استان قم

جلسه و دیدار میهمانان از اروپا در مرکز هوشند سازی شهرداری در استان قم نشست تخصصی شهر هوشمند

چند توصیه‌ مهم موسسه مکنزی برای شرکت‌های ایرانی که مشکل نقدینگی دارند

چند توصیه‌ مهم موسسه مکنزی برای شرکت‌های ایرانی که مشکل نقدینگی دارند نقدینگی به درد و درمان اقتصاد