بیماری شماره چهار – آیا شما مدیر ( ریاست ماب ) هستید

بیماری شماره چهار- آیا شما مدیر ( ریاست ماب ) هستید
– روش تشخیص(خصوصیات)
• نیازمند احترام و کرنش زیردستان است.
• بیش از حد پایبند تشریفات مقام ریاست است. مثلا بهترین میز ریاست و تزئینات و دکور را در اتاق خود فراهم می آورد و خود را در اتاق خود محبوس کرده و اجازه تعامل با کارمندان را به حداقل می رساند، کسی بدون وقت قبلی نمی تواند به دیدارش بیاید ، بجای اینکه مدیر دفترش از اهمیت و ضرورت ملاقات بپرسد، بیشتر تکیه بر وقت قبلی ملاقات میکند
• از مدیریت فقط اعمال قدرت را یادگرفته است.
• ضعیف آزار و قوی پرور است.
• معتقد به فلسفه قدرت است و به آسانی در برابر قوی دستان و زورمندان زانو می زند.
پیشنهاد
تشخیص این بیماری بسیار ساده است ، کافیست رفتار خودتان را در بیرون و داخل محل کار مورد بررسی قرار دهید. اگر وقتی وارد شرکت می شوید زست خاصی می گیرید و انتظار دارید همه به شما سلام کرده و یا همه به دست بوس شما بیایند و یا هنگام صحبت با تلفن لحن شما عوض می شود ، اگر چنین است.
به احتمال خیلی زیاد شما دچار این بیماری هستید.

– روش درمان
باید این حقیقت را بپذیرید که آن چیزی که شما را نزد دیگران و خصوصا کارمندانتان متمایز ، محبوب و قابل احترام میکند ، شخصیت و اخلاق و رفتار انسانی ، افکار و تصمیمات منطقی شما و دستورات معقول شماست ، نه ژست و امثال آنها . شما بایستی عاقبت اندیشی بیشتری داشته باشید چون رفتار تحقیر آمیز شما با کارکنان ممکن است بازخورد ظاهری نداشته باشد ، ولی در دراز مدت روحیه همدلی در شرکت شما را تبدیل به روحیه انتقام تبدیل خواهد نمود.


بیماری بعدی