بیماری شماره شش – آیا شما مدیر ( دو دل ) هستید

بیماری شماره شش – آیا شما مدیر ( دو دل ) هستید
– روش تشخیص(خصوصیات)
• اخذ تصمیم را کش می دهد و دودل است.
• این دست و آن دست می کند تا کار از کار بگذرد.
• تصمیمات خود را محدود به پیشنهادهای مکتوب زیردستان می کنند و خارج از آن تصمیمی نمی گیرند.
• فکر می کنند که اخذ تصمیم در حد مکاشفه است.

پیشنهاد- 
تصمیم گیری یکی از مهمترین ارکان مدیریت است و تصمیمات صحیح است که یک مدیر را به موفقیت میرساند. دودلی و یا تاخیر در تصمیم گیری و تصمیمات نابجا ، مدیران موفق را هم به شکست می کشاند.
برای تشخیص دقیق این بیماری باید بین تصمیمات مهم و عادی تفکیک قائل شوید
• سه پرونده عادی را با پرونده اساسی مقایسه کنید اگر به همان اندازه پرونده اساسی به پرونده های عادی توجه کرده اید و وسواس و وقت صرف کرده اید بدانید که این بیماری در شما رسوخ کرده است.
• سه پرونده اساسی را نیز مورد بازنگری قرار دهید اگر متوجه شدید حتی یکی از آن ها به میزان لازم مورد بررسی قرار نگرفته است و نظرات موافق و مخالف در آن منعکس نیست
به احتمال خیلی زیاد شما دچار این بیماری هستید.
روش درمان
– سعی کنید پس از بررسی تصمیم بگیرد و کار امروز را به فردا نیندازید.
– به کارهای اساسی توجه بیشتر کنید و وقت بگذارید اما کارهای عادی را با سرعت انجام دهید.
– در تصمیمات اساسی از همکاران بخواهید تا گزارش های مفصل که در برگیرنده نظرات موافق و مخالف است تهیه کنند و مورد موشکافی قرار دهند و همچنین از آنان بخواهید تا مسائل اساسی را که در آینده با آن مواجه خواهند شد نیز بررسی کنند و در جلسات مطرح کنند.