ده اصل طلائی در جلسات مذاکره

ده اصل طلائی در جلسات مذاکره

ده اصل طلائی در جلسات مذاکره (جهت دریافت فایل pdf کلیک کنید)


• اصل اول: فقط در زمانی که نیاز است جلسات مذاکره را ایجاد نمایید.

• اصل دوم: یک دستور کار آماده کنید و مورد به مورد شفاف توضیح دهید.

• اصل سوم: به موقع شروع کنید و پایان دهید.

• اصل چهارم: در مذاکره اهداف روشن داشته باشید.

• اصل پنجم: مطمئن شوید که همه میدانند چرا مشارکت دارند و آماده هستند

• اصل ششم: فرایند تصمیم گیری در مذاکره برای همه شفاف باشد.

• اصل هفتم: متمرکز باشید !!

• اصل هشتم: با دو گوش خود بشنوید و خلاصه نمایید .

• اصل نهم: زمان مذاکره و صحبت کردن را بین افراد حاضر تقسیم کنید و افراد فقط در زمان تقسیم شده صحبت نمایند .

• اصل دهم: در پایان جلسه ، یک برنامه عمل بنویسید که شامل : چه کسی یا کسانی باید چه کار یا کارهایی را در چه زمانی انجام دهند ..