کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۳-روابط بین فردی

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی -مهارت ۳-روابط بین فردی

ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است.–امام علی (ع)

مقدمه

بشر  موجودی اجتماعی است یکی از رسالتهای مهم انسان در جهان خاکی، ایجاد، گسترش، تداوم بخشیدن و عمق بخشیدن به روابط بین فردی است. روابط بین فردی مهم ترین مولفه ی زندگی ما از بدو تولد تا هنگام مرگ هستند. بزرگترین تنبیه برای انسان، تنها ماندن ( مثلاً زندان انفرادی) است.

هیچ یک از توانمندی های بالقوه ی انسان رشد نمی کند مگر در بستر روابط بین فردی. انسان یاد نمی گیرد، خلق نمی کند، نمی سازد و بالاخره زنده نمی ماند مگر در بطن روابط اجتماعی اش. هیچ انسانی از بدو تولد و بدون آموختن، نمی تواند  روابط بین فردی موثر برقرار کند. این آموختن مادام العمر است و تا زمانی که انسان زنده است، ادامه دارد. تداوم حیات و اجتماع منوط به افزایش کیفیت روابط بین فردی است.   هنگامی که ارتباطی را  بر قرار می کنیم ، دو خواسته اصلی داریم: ۱    ) تولید احساسات مثبت ) رسیدن به هدف

ارتباط زمانی موثر است که هر دو طرف به خواسته های خود برسند. شاید روابط بین فردی تنها تعاملی است که می توان در آن دو برنده داشت.