اولین منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت تهران و با امکانات بین المللی

اولین منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت تهران و با امکانات بین المللی

منطقه ویژه اقتصادی پیام (استان البرز)