فرش ماشینی تمام ابریشم ایران با برند بلژیک؟!

فرش ماشینی تمام ابریشم ایران با برند بلژیکی بنام “قم”؟!

هر کسی این فیلم را می بیند برافروخته می شود؟ چرا؟

جنایت علیه فرهنگ و صنعت فرش ایران توسط یک برند بلژیکی “قم”.
مگر باید فقط تخت جمشید را ببرند تا ما اعتراض کنیم.
پیگیری این موضوع در اروپا و بلژیک باید آغاز شود.
با چه مجوزی دارند نقش های ایران را کپی می کنند.
عاقبت این کار از دست رفتن صنعت فرش ایران و بیکار شدن  میلیونها زن و دختر روستایی در اقصا نقاط ایران عزيز است.
همه ما موظفیم این خبر را در شبکه های اجتماعی منتشر و اطلاع رسانی کنیم.
شبکه چشم انداز این کار را جزو مهمترین رسالت خود میداند