برگزاری دوره تخصصی توسعه مشتری در شهرداری تهران

برگزاری دوره تخصصی توسعه مشتری در شهرداری تهران

در دیماه 1395 کارگاه آموزشی جهت آشنایی مدیران امور بانوان با مباحث توسعه مشتری و آثربخشی آن در تعاملات و مشارکت مردم در مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار گردید.

این کارگاه در دو نوبت صبح ( برای کارشناسان مناطق 22 گانه ) و بعد از ظهر (برای مدیران امور بانوان مناطق 22 گانه) برگزار شد.

مطالب ارایه شده توسط آقای مهندس حسین ابراهیمی از تازگی ویژه ای برخوردار بود و مقرر شد برنامه های اجرایی این کارگاه با همکاری و مساعدت هر کدام از مناطق شهرداری در سطح محلات برگزار شود.