77 نوع قرارداد بین المللی و کدهای اختصاری آن ها

77 نوع قرارداد بین المللی و کدهای اختصاری آن ها

یکی از مهمترین مدارک و مستندات پس از پایان هر مذاکره ای قرارداد (Contract) می باشد. قراردادها در تعاملات اقتصادی و بازرگانی از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند.

بر اساس اهداف و نتایج قابل انتظار ما قراردادهایی بصورت استاندارد تعریف و با کد بین المللی در تعاملات شناسایی می شوند.

دانستن ،شناسایی و تطبیق صحیح این کدهای بین المللی یکی از مهمترین نیازها برای فعالان اقتصادی بین المللی می باشد.

لذا در این نوشته تلاش کردیم برای دست اندرکاران اقتصادی این کدهای بین المللی را گردآوری و بصورت جدول زیر در اختیار شما قرار دهیم.

1 قرارداد ائتلافی یا اتحاد Alliances Contract AC
2 قرارداد تهاتری Barter Contract BC
3 قرارداد خرید متقابل یا بیع متقابل  Counter Purchase Contract CPC
4 قرارداد تولید تجهیزات اصلی  Original Equipment Manufacturer OEM
5 قرارداد جبرانی  Compensatory Contract CC
6 قرارداد جبرانی  Offset Contract OC
7 قرارداد همکاری متقابل  Counter Cooperation Contract CCC
8 قرارداد همکاری صنعتی  Industrial Cooperation Contract ICC
9 قرارداد همکاری در انجام کار، سرمایه گذاری مشترک، مشارکت مدنی Joint Venture Contract JVC
10 قرارداد امتیازی یا تولید تحت لیسانس  Licensing Contract LC
11 قرارداد فرانشیر (اعطای امتیاز فروش)  Franchise Contract FC
12 قرارداد تامین کارشناس  Loaned Personnel Contract LPA
13 قرارداد انتقال روش انجام کار (دانش فنی)  Know How Transfer Contract  KHTC
14 قرارداد انتقال دانش فنی (انتقال تکنولوژی)   Technology Transfer Contract TTC
15 قرارداد تولید  Production Contract PC
16 قرارداد مدیریت کار  Management Contract MC
17 قرارداد مدیریت پروژه  Project Management Contract PMC
18 قرارداد مشاوره ای  Consultancy Contract CC
19 قرارداد خدمات مهندسی  Engineering Services Contract ESC
20 قرارداد مونتاژ قطعات  Knock Down Contract KDC
21 قرارداد “کامل زمین خورده” “قطعات باز”    Completely Knock Down- Contract CKD
22 قرارداد “نیمه زمین خورده” “قطعات نیمه باز”  Semi Knock Down- Contract SKD
23 قرارداد “صادرات قطعات باز” (مونتاژ در خارج) Knocked Down Export- Contract KDX
24 قرارداد “صادرات کامل کالا”  Built Up Export- Contract  BUX
25 قرارداد خرید برگشتی، خرید متقابل، پس خرید محصول  Buy Back Contract BBC
26 قرارداد طراحی و خرید  Engineering and Procurement- Contract EP
27 قرارداد تدارکات ساخت و ساز Procurement Construction Contract PC
28 قرارداد طراحی مهندسی، خرید، اجرا (طخا) Engineering Procurement Construction Contract EPC
29 قرارداد طراحی، خرید، ساخت، راه اندازی Procurement Construction Contract PCC
30 قرارداد طراحی، خرید و تامین مالی  Engineering, Procurement and Finance EPF
31 قرارداد طراحی، خرید و تامین مالی  Engineering, Procurement, Construction and  Finance Contract EPCF
32 قرارداد طراحی، خرید، ساخت و نصب Engineering, Procurement, Construction, and Installation EPCI 
33 قرارداد طراحی، خرید، ساخت و مدیریت Engineering, Procurement, Construction, and Management EPCM
34 قرارداد طراحی و ساخت  Design Build Contract DB
35 قرارداد طراحی و پیشنهاد ساخت  Design Bid Build Contract DBB
36 قرارداد مدیریت اجرا یا ساخت  Construction Management Contract  CM
37 قرارداد طراحی ، ساخت ، تامین منابع ، بهره برداری Design Build Finance Operate Contract  DBFO
38 قرارداد اجاره  Rent Contract RC
39 قرارداد تعاونی  Cooperative Contract CC
40 قرارداد سلف (خرید و فروش)  Swap Contract SC
41 قرارداد اختیار  Option Contract OC
42 قرارداد مبادله انتقالی  Switch Contract SC
43 قرارداد معاملات موازی  Parallel Deals Contract PDC
44 قرارداد معاملات دوجانبه  Bilateral Deals Contract BDC
45 قرارداد معاملات چند جانبه  Multilateral Deals Contract MDC
46 قرارداد سود از تفاوت قیمت شاخص  Contract For Difference Contract CFD
47 قرارداد مشتقه بورسی Exchange Traded Derivatives Contract ETD
48 قرارداد مشتقه روی پیشخوان  Over The Counter OTC
49 قرارداد آتی یا قرارداد بورسی  Future Contract FC
50 قرارداد ساخت و انتقال  Build and Transfer Contract BTC
51 قرارداد ساخت، انتقال، بهره برداری  Build Transfer Operate Contract BTO
52 قرارداد ساخت، اجاره، انتقال  Build Rent Transfer Contract BRT
53 قرارداد ساخت، اجاره به شرط تملک، انتقال  Build Lease Transfer Contract BLT
54 قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال  Build Operate Transfer Contract BOT
55 قرارداد ساخت، تملک و بهره برداری  Build Own Operate Contract BOO
56 قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و فروش  Build Own Operate Sell Contact BOOS
57 قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و انتقال  Build Own Operate Transfer Contract BOOT
58 قرارداد ساخت، تملک، اجاره و انتقال  Build Own Lease Transfer Contract BOLT
59   Federation International Des Ingenieurs Consel Contract FIDIC
60 قرارداد نوسازی، بهره برداری و انتقال Rehabilitation Operate Transfer Contract   ROT
61 قرارداد نوسازی، تملک و بهره برداری Rehabilitate Own Operate Contract ROO  
62 قرارداد تهیه، عملیات، انتقال  Supply Operate Transfer Contract SOT
63 قرارداد توسعه، بهره برداری، انتقال  Develop Operate Transfer Contract DOT
64 قرارداد مدرنیزه کردن، بهره برداری و انتقال  Modernize Operate Transfer Contract MOT
65 قرارداد اجاره به شرط تملیک  Lease Contract LC
66 قرارداد برداشت محصول Off Take Contract OTC
67 قرارداد دفتر نمایندگی  Agent/Agency Contract AC
68 قرارداد نمایندگی  Representative Contract RC
69 قرارداد نمایندگی فروش  Dealership Contract DC
70 قرارداد شعب فروش Sales Branch Contract SBC
71 قرارداد نمایندگی توزیع محصولات  Distribution Agent Contract DAC
72 قرارداد نمایندگی واحد (یگانه، یکه تنها)   Sole Agent Contract SAC
73 قرارداد نمایندگی انحصاری  Exclusive Right Agent Contract ERAC
74 قرارداد علایم تجاری (استفاده از علامت تجاری)  Trade Mark Contract TMC
75
قرارداد نام تجاری (استفاده از نام تجاری)  Trade Name Contract TNC
76
قرارداد صادرات (کالا و خدمات)  Export Contract EC
77 قرارداد واردات (کالا و خدمات)  Import Contract IC