دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل1-بخش1

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development)
-فصل اول-بخش1
این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود.
جهت دسترسی به اهداف این دوره که تحت عنوان آموزش استارت آپ برای جوانان برگزار می شود بر روی لینک کلیک کنید