دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل2-بخش4

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development)
-فصل دوم-بخش4
این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود.
جهت دسترسی به اهداف این دوره که تحت عنوان آموزش استارت آپ برای جوانان برگزار می شود بر روی لینک کلیک کنید