دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل5-بخش3

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development)
-فصل پنجم-بخش3
این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود.
جهت دسترسی به اهداف این دوره که تحت عنوان آموزش استارت آپ برای جوانان برگزار می شود بر روی لینک کلیک کنید