دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل6-بخش2

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development)
-فصل ششم-بخش2
این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود.
جهت دسترسی به اهداف این دوره که تحت عنوان آموزش استارت آپ برای جوانان برگزار می شود بر روی لینک کلیک کنید