اهداف ما

طرح موضوع

کشور ما جزو جوانترین کشورهای جهان و از طرفی رشد فارغ التحصیلان دانشگاهها ، دارای مزیت و فرصتی استثنایی است که شاید برای هر کشور دهه ها بطول بینجامد چنین فرصتی با تمام مختصات مثبت آن بوجود آید.

متاسفانه علیرغم چنین مزیت استثنایی به دلایل مختلف از یک سو فارغ التحصیلان نیازمند ابتیاء مشاغل مناسب و از طرفی کشور هم شدیدا در این برهه نیازمند ایجاد اشتغال و کارآفرینی می باشد.

متاسفانه طرح ها و الگوهای متفاوتی طی چندین سال گذشته برای رفع این معضل پیشنهاد و اجرا شده است که متاسفانه دستاورد قابل توجهی نداشته اند.