افریقا،بازاری بکر و پنهان برای جهش تولید

افریقا،بازاری بکر و پنهان برای جهش تولید

سال 1399 توسط مقام معظم رهبری بنام “جهش تولید” نامگذاری شد. از مهمترین پیش نیازهای اجرای این پویش ملی و موفقیت در آن توجه به بازارهای بکر جهت ایجاد ظرفیت در بخش تقاضا می باشد.

یکی از بازارهای منحصربفرد در جهان بازار افریقا و کشورهای آن می باشد.

در گزارش های زیر به شناسایی محیط و ظرفیت های اقتصادی جهت سرمایه گذاری در افریقا در 4 کشور اصلی و مهم می پردازیم:

بخش اول – ظرفیت های اقتصادی جهت سرمایه گذاری-کشور کنیا

بخش دوم – ظرفیت های اقتصادی جهت سرمایه گذاری-کشور اوگاندا

بخش سوم – ظرفیت های اقتصادی جهت سرمایه گذاری-کشور ساحل عاج

بخش چهارم – ظرفیت های اقتصادی جهت سرمایه گذاری-کشور سنگال

با تشکر از برنامه ثریا و تلاش جناب محسن مقصودی در تهیه و ارائه گزارش های سودمند از اکوسیستم
افریقا و نشان دادن ظرفیت های صادراتی و سرمایه گذاری برای تجار و سرمایه گذاران و تولید کنندگان ایرانی