فرم پیش ثبت نام برای اعتبارسنجی استخدام

web title-05

فرم پیش ثبت نام برای اعتبارسنجی استخدام

متقاضی گرامی :

نکته مهم : کانون توانمندسازی مدیران چشم انداز از هنگامی که ثبت نام فرمائید ، نام شما را در لیست انجام فرایند اعتبارسنجی قرار خواهد داد و تا تائید مرحله اعتبار سنجی تحت هیچ شرایطی نام شما در لیست نیرو های آماده کار برای ارائه به شرکتهای متقاضی قرا ر داده نمی شود.

لطفا اطلاعات مندرج در فرم زیر را بدقت تکمیل نموده و در پایان ارسال فرمائید و منتظر تماس ما بمانید.
 دریافت فرم

موفق باشید