همایش ها و کارگاههای آموزشی

همایش ها و کارگاههای آموزشی


گزارش های تصویری از همایش ها

DSC00031

کارگاه آموزشی توسعه مشتری برای مدیران و کارشناسان شهرداری تهران

کارگاه توجیهی توسعه مشتری برای مشاوران و روانشناسان