دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل2-بخش3

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل دوم-بخش3 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل2-بخش4

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل دوم-بخش4 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل3-بخش1

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل سوم-بخش1 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل3-بخش2

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل سوم-بخش2 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل4-بخش1

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل چهارم-بخش1 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل4-بخش2

دوره پیشرفته توسعه مشتری(Customer Development) -فصل چهارم-بخش2 این دوره منحصرا توسط شبکه چشم انداز1404 برگزار می شود. جهت