همایش علمی تخصصی جایگاه سازمانهای مردم نهاد در عرصه وظایف مدیریت شهری

همایش علمی تخصصی نقش سازمانهای مردم نهاد در جایگاه مشارکت اجتماعی در عرصه مدیریت شهری روزهای ۲۹ و