بازارسازی ۱۰ هزارمیلیارد تومانی برای محصولات استارتاپی

بازارسازی ۱۰ هزارمیلیارد تومانی برای محصولات استارتاپی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: براساس مصوب هیأت دولت