اطلاعات جامع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام

اطلاعات جامع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام بر اساس باورهای ذهنی ، انتظار داریم مناطق ویژه

اولین منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت تهران و با امکانات بین المللی

اولین منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت تهران و با امکانات بین المللی

کارگاه آموزشی آشنایی با توسعه مشتری و کسب و کار ناب

کارگاه آموزشی آشنایی با توسعه مشتری و کسب و کار ناب  مدرس دوره : مهندس حسین ابراهیمی  پژوهشگر،مولف

قطار توسعه مشتری به ایستگاه شهرداری تهران رسید.

قطار توسعه مشتری به ایستگاه شهرداری تهران رسید. اولین کارگاه آموزشی توسعه مشتری با رویکرد کسب و کار