برنامه داریم که بجای فارغ التحصیل از دانشگاهها شرکت های نوپا خارج شوند.

دکتر مرتضی براری – برنامه داریم که بجای فارغ التحصیل از دانشگاهها شرکت های نوپا خارج شوند. معاون

آشنایی با بوم مدل کسب و کار(Business Model Canvas) – مقدمات

آشنایی با بوم مدل کسب و کار(Business Model Canvas) پس از ورود به هزاره سوم ،جوامع انسانی با