مثالی از یک خودارزیابی ساده اما موثر!!

مثالی از یک خودارزیابی ساده اما موثر!! یکروز پسری وارد