کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۲ همدلی-۲

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۲ همدلی-۲ تجربیات تان مال خودتان برخی افراد عادت کرده‌اند

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۲ همدلی-۱

کلیپ ها- مهارتهای ضروری ده گانه زندگی – مهارت۲ همدلی-۱ مهارت همدلی،یکی از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی ●می‌دانید همدلی