کمپین ( پرویز پرستویی )برای تحریم روش چهارشنبه سوری

کمپین ( پرویز پرستویی )برای تحریم چهارشنبه سوری این بازیگر