طرح احداث واحد تولید پودر گیلسونایت و انواع قیر آسفالتی از قیر طبیعی-فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۰

فرصت سرمایه گذاری شماره ۲۰ طرح احداث واحد تولید پودر

طرح راه اندازی واحد تولید لوله های خونگیری تحت خلاء-فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۹

فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۹ طرح راه اندازی واحد تولید

طرح تولید کمپوست آزولا و فرآورده‌های جانبی-فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۶

فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۶ طرح تولید کمپوست آزولا و

طرح راه اندازی سیستم های آبیاری هوشمند خورشیدی – فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۱ 

فرصت سرمایه گذاری شماره ۱۱  طرح راه اندازی سیستم های

برنامه داریم که بجای فارغ التحصیل از دانشگاهها شرکت های نوپا خارج شوند.

دکتر مرتضی براری – برنامه داریم که بجای فارغ التحصیل