هنر استفاده از قیف بازاریابی را فرا بگیرید!

هنر استفاده از قیف بازاریابی را فرا بگیرید! اخیرا چند

چگونه به ناممکن ها دست پیدا کنیم؟

ذهن آدمی همانند توپ‌ پلاستیکی است که با زنبور پر شده است. صدها زنبور در سر داریم که در مسیرهای متضاد حرکت و هر بار ما را به مسیری جدید هدایت می کنند.

۴ راه برای خلق ایده کسب و کار

یک «ایده جدید کسب و کار» از لحاظ معنایی رابطه تنگاتنگی با خلاقیت دارد و چون هنوز هیچ فیلسوفی تعریف استاندارد و فراگیری از خلاقیت ارائه نکرده است شاید نتوان تعریفی جامعی از یک «ایده جدید کسب و کار» و به تبع آن فرایند منتهی شده به آن یعنی فرایند «خلق ایده کسب و کار» ارائه نمود. ولی ما مهندسان برخلاف فیلسوفان با تعاریف کاربردی مفاهیم هم راضی می‌شویم. پس شاید بتوان تعریف ساده ولی کاربردی از یک «ایده جدید کسب و کار» ارائه نمود.

قانون هفدهم – آموزش ” قانون شش راز موفقیت در فروش ” برای بازاریابی موفق

قانون هفدهم – آموزش ” قانون شش راز موفقیت در فروش

قانون شانزدهم – آموزش ” قانون اهداف روشن ” برای حرفه ای شدن در فروش

قانون شانزدهم – آموزش ” قانون اهداف روشن “ برای حرفه ای

قانون پانزدهم – آموزش ” قانون قیف فروش ” برای حرفه ای شدن در بازاریابی موفق

 قانون پانزدهم – آموزش ” قانون قیف فروش “ برای حرفه ای

قانون چهاردهم – آموزش ” قانون هشتاد / بیست ” برای حرفه ای شدن در بازاریابی

قانون چهاردهم – آموزش ” قانون هشتاد / بیست  “ برای حرفه

قانون سیزدهم – آموزش ” قانون نهایی کردن فروش ” برای حرفه ای شدن در فروش

قانون سیزدهم – آموزش ” قانون نهایی کردن فروش “ برای حرفه

قانون دوازدهم – آموزش ” قانون برخورد مناسب با ایرادگیرها ” برای حرفه ای شدن در فروش و بازاریابی

قانون دوازدهم – آموزش ” قانون برخورد مناسب با ایرادگیرها  “ برای

قانون یازدهم – آموزش ” قانون اعتبار استثنایی ” برای حرفه ای شدن در فروش

 ( قانون یازدهم ) آموزش ” قانون اعتبار استثنایی “ برای حرفه

قانون دهم – آموزش ” قانون فروش مشاوره ای ” برای حرفه ای شدن در بازاریابی

 قانون دهم – آموزش ” قانون فروش مشاوره ای  “ برای حرفه

قانون نهم – آموزش ” قانون فروش بر اساس رابطه ” برای حرفه ای شدن در بازاریابی

 قانون نهم – آموزش ” قانون فروش بر اساس رابطه  “ برای

قانون هشتم – آموزش ” قانون مدل جامع ” برای حرفه ای شدن در فروش و بازاریابی

 قانون هشتم – آموزش ” قانون مدل جامع “ برای حرفه ای

قانون هفتم – آموزش ” قانون مسئولیت پذیری ” برای حرفه ای شدن در فروشند گی

قانون هفتم – آموزش ” قانون مسئولیت پذیری “ برای حرفه ای

قانون ششم- آموزش ” قانون یادگیری مداوم ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

 قانون ششم- آموزش ” قانون یادگیری مداوم “ برای حرفه ای شدن

قانون پنجم – آموزش ” قانون آمادگی لازم ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

قانون پنجم – آموزش ” قانون آمادگی لازم “ برای حرفه ای

قانون چهارم- آموزش ” قانون خبره گی ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

قانون چهارم- آموزش ” قانون خبره گی “ برای حرفه ای شدن

قانون سوم – آموزش ” قانون تعهد ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

 قانون سوم – آموزش ” قانون تعهد “ برای حرفه ای شدن

قانون دوم – آموزش ” قانون جرات ” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

 قانون دوم – آموزش ” قانون جرات “ برای حرفه ای شدن

قانون اول – آموزش ” قانون بلند پروازی” برای حرفه ای شدن در فروش و فروشند گی

 قانون اول – آموزش ” قانون بلند پروازی” برای حرفه ای شدن